Bolagsstyrning

Styrningen och kontrollen av INVISIO Communications fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. De strategiska målen sätts av styrelsen som vägledning för dess medlemmar, bolagets ledning och övriga medarbetare i det löpande arbetet. Det tillkommer på styrelsen att vara en ansvarsfull förvaltare av aktieägarnas intressen och utöva tillsyn av verksamheten.

INVISIO Communications följer Svensk kod för bolagsstyrning som gäller för alla svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Bolagsstyrningen inom INVISIO Communications baseras på den svenska Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Inga avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning har noterats.

Årssämma 2017
INVISIOs årsstämma 2017 kommer att hållas den 26 april 2017 klockan 13:00 i IVA:s lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämma kan skicka begäran skriftligen med e-post på adressen ir@invisio.com eller vanlig post på adressen: Styrelsen, INVISIO Communications AB, Box 151, 201 21 Malmö. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmas dagordning.

 

Dokument Visa
Bolagsstyrningsrapport 2015   PDF  104.1 KB Add to Briefcase
Bolagsstyrningsrapport 2014   PDF  276.0 KB Add to Briefcase
Bolagsstyrningsrapport 2013   PDF   7.3 MB Add to Briefcase
Bolagsordning   PDF   26.4 KB Add to Briefcase
Styrelsens redovisning enligt koden 10.3 2016   PDF   12.8 KB Add to Briefcase


Add to Briefcase = Lägg filer i dokumentmappen